مشخصات و شرح وظایف
1392/12/14 چهارشنبه

مشخصات
سرکار خانم آرزو طالبیان 
مدرک:
کارشناسی ارشد
رشته:
مدیریت بازرگانی
وضعیت استخدامی:
رسمی قطعی 
پایه:
20
محل خدمت:
سازمان مرکزی 
شماره تماس:
02123322640


شرح وظایف