مشخصات و شرح وظایف
1392/12/14 چهارشنبه

سرکار خانم آرزو طالبیان
مدرک:
کارشناسی ارشد
رشته:
مدیریت
وضعیت استخدام:
رسمی آزمایشی
پایه: 
محل خدمت:
سازمان مرکزی
شماره تماس:
02123322640