مشخصات و شرح وظایف
1392/12/14 چهارشنبه
مشخصات
 

آقای عماد پهلوان  
مدرک:
کارشناسی
رشته:
حقوق
وضعیت استخدام:
رسمی قطعی
پایه:
4
محل خدمت:
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 
شماره تماس: 22455116  -   23322816      فکس دفتر 22442046

شرح وظایف