تاریخچه
1392/12/12 دوشنبه

 

تاریخچه:

 

     دفتر نظارت ، ارزیابی دانشگاه پیام نور از سال 1378 با حمایت مسئولین محترم دانشگاه بویژه ریاست محترم و معاون محترم برنامه­ریزی و ارزیابی فعالیت خود را آغاز نمود.

در سال 82 این مدیریت زیر نظر معاونت برنامه­ریزی و ارزیابی به فعالیت خود ادامه داد.

در سال 85 عنوان مدیریت نظارت و ارزیابی براساس نمودار سازمانی دانشگاه به اداره کل نظارت و ارزیابی تغییر نام پیدا کرد و  زیر مجموعه ریاست دانشگاه قرار گرفت.

همچنین در سال 92 این اداره کل به دفتر نظارت و ارزیابی و در سال 97 به دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت تغییر نام یافت .

نام و نام خانوادگی

مدت

سمت

آقای مهندس نیکخواه

79-78

مدیر نظارت و ارزیابی

آقای دکتر بدری

83-79

مدیر نظارت و ارزیابی

آقای دکتر محمدرضا سرمدی

84-83

مدیر نظارت و ارزیابی

آقای دکتر غلامرضا کاتب

85-84

مدیر نظارت و ارزیابی

آقای دکتر علی جمشیدی

85

مدیر نظارت و ارزیابی

آقای دکتر محمدتقی امینی

85

مدیر نظارت و ارزیابی

آقای دکتر علی نجات­بخش اصفهانی

89-86

مدیر کل نظارت و ارزیابی

آقای دکتر مجید جاوری

91-89

مدیر کل نظارت و ارزیابی

خانم دکتر طیبه صفایی

92-91

سرپرست نظارت و ارزیابی

آقای دکتر احمد علی­پور

93-92

مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی

آقای دکتر مجید ضماهنی

93

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی

 آقای دکتر محسن ضرغام

94

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی

آقای دکتر محمد محمودی میمند

95

مدیرکل  دفتر نظارت و ارزیابی

آقای دکتر مجید ضماهنی

96

مدیرکل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت