اخبار
1398/6/11 دوشنبه
کمیسیون تخصصی فرهنگی ماده 1 آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی مورخ 98/06/11

.

در یک صد و پنجاه و سومین  جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء اعضای هیأت علمی با حضور اعضای ذیل در روز دوشنبه  مورخ 98/06/11 رأس ساعت 5/11صبح دردفتر معاونت فرهنگی دانشگاه تشکیل گردید که در مجموع تعداد 9 پرونده که شامل تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی  3 فقره ، رسمی قطعی 1 فقره و استادیاری به دانشیاری 5 فقره مورد بررسی قرار گرفت.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر