شنبه 29 شهریور 1399   16:28:30
معاونت
معرفی معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استان ها
نام و نام خانوادگی: محمد جمال زاده
میزان تحصیلات: دکتری تخصصی
مرتبه: استادیار

تماس با معاونت
تلفن مستقیم: 22455107- 22455108
تلفن داخلی: 2540

تاریخچه معاونت
ساختار معاونت


معرفی همکاران
اسامی دفتر
دفتر هماهنگی امور استان ها
تماس با ما

تلفن دفتر امور حقوقی
:
22442056 -داخلی: 2647 - نمابر: 22458204
تلفن دفتر امور مجلس:
22458320 - داخلی: 2647 - نمابر: 22458204
تلفن دفتر هماهنگی امور استان ها:
22440971 - داخلی: 2424 - نمابر: 22440557
معاونت
معرفی معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استان ها
نام و نام خانوادگی: محمد جمال زاده
میزان تحصیلات: دکتری تخصصی
مرتبه: استادیار
گزارش ها
اخبار
بيشتر
حوزه معاونت
بيشتر
دفتر امور حقوقی
بيشتر
دفتر امور مجلس
بيشتر
دفتر هماهنگی امور استان ها
بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites