اخبار و اطلاعیه ها
1401/12/8 دوشنبه همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی با موضوع  قدرت هوشمند جایگزین قدرت نرم در نظم جدید جهانی (رهیافتی نوین در جغرافیای قدرت ملی)
این همایش با موضوع  قدرت هوشمند جایگزین قدرت نرم در نظم جدید جهانی (رهیافتی نوین در جغرافیای قدرت ملی) با حضور آقایان مهدی حدادزاده- ناصر برخوردار- محمدرضا دارایی- محمدرضا مشایخ در تاریخ 1401/12/8 در دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر