صورت جلسات مرکز مطالعات مدیریت
جلسات مرکز مطالعات مدیریت

جلسات مرکز مطالعات مدیریت


هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی تحت عنوان شورای سیاستگزاری مرکز مطالعات مدیریت برای بررسی طرح‌ها و پژوهشی‌های ارسالی به مرکز مطالعات برگزار می‌شود.

همچنین گزارش فعالیت ها و رایزنی های انجام شده با سازمان ها و شرکت های خصوصی و سایر امور جاری مرکز در این جلسات مطرح و در خصوص اجرایی شدن آن ها اتخاذ تصمیم می‌شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر