آيين نامه ها
دستورالعمل نحوه برگزاري كارگاه هاي مجازي در مراكز مشاوره دانشجویی دانشگاه ها
اساسنامه
  • 1399/2/17 چهارشنبه
    اساسنامه مرکز روانشناختی و مشاوره (تقاصا محور نوع2 اساسنامه
قرارداد
  • 1398/2/15 یکشنبه
    قرارداد کازشناسان و مشاوران قرارداد
ائین نامه
قرارداد کارشناسان و مشاوران
قرارداد کارشناسانان و مشاوران
ایین نامه
آيين نامه نحوه پرداخت
1
نسخه قابل چاپ