دكتر مجيد صفاري نيا

            

دکترای تخصصی روان شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

 استاد روان شناسی اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران