زیست شناسی و آموزش علوم تجربی
1395/4/1 سه‌شنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------------ 

جدول تطبیق

111210

زیست شناسی (عمومی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع 

جدول تطبیق

111240

زیست شناسی (علوم گیاهی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

111230

زیست شناسی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

111211

زیست شناسی گیاهی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

-------------

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

---------------

جدول تطبیق

111241

آموزش علوم تجربی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

جدول تطبیق

1