علوم سیاسی
1395/4/1 سه‌شنبه

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

123111

علوم سیاسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

1