بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی
1394/4/7 یکشنبه

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی (95-94)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبیق

121120

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121172

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی(چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

121110

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121171

علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی (چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

121710

روانشناسی عمومی(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121723

روانشناسی عمومی (چندبخشی)(مخصوص ورودیهای 86 تا 93 )

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

121728

روانشناسی (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121530

تربیت بدنی و علوم ورزشی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121532

تربیت بدنی و علوم ورزشی(خواهران)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121533

تربیت بدنی و علوم ورزشی(برادران)

منابع نیمسال دوم

121540

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش  (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121541

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

122420

علم اطلاعات و دانش شناسی (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

171215

علم اطلاعات و دانش شناسی (مخصوص ورودیهای 89 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

122420

علم اطلاعات و دانش شناسی (مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121173

مشاوره و راهنمایی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

کد رشته

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبیق

121142

آموزش وپرورش ابتدایی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

 وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121177

امور تربیتی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121176

آموزش حرفه وفن

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121521

تربیت بدنی و علوم ورزشی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق