بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
1394/4/6 شنبه

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (95-94)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبیق

121810

مدیریت دولتی (مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

123411

مدیریت دولتی(مخصوص وردیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

121810

مدیریت دولتی (مخصوص وردیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121845

مدیریت صنعتی(مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

123811

مدیریت صنعتی (مخصوص وردیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

121845

مدیریت صنعتی(مخصوص وردیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

121820

مدیریت بازرگانی(مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

123511

مدیریت بازرگانی(مخصوص وردیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

121820

مدیریت بازرگانی (مخصوص وردیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

121843

مدیریت جهانگردی(مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

123911

مدیریت جهانگردی(مخصوص وردیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

122110

علوم اقتصاد نظری (مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

122113

علوم اقتصاد نظری (مخصوص وردیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

121410

حسابداری (مخصوص وردیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121413

حسابداری (مخصوص وردیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول