بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه
1394/4/6 شنبه

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه سال تحصیلی (95-94)

کد رشته

رشته های کاشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

لیست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبیق

122510

زبان ادبیات انگلیسی (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

122510

زبان ادبیات انگلیسی(مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

 وضعیت منابع نیمسال اول

121210

مترجمی زبان انگلیسی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق اصلاحیه نیمسال دوم

123011

زبان ادبیات عرب (مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

123014

زبان ادبیات عربی (مخصوص ورودیهای 90  و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

121320

زبان ادبیات فارسی (مخصوص ورودیهای 91  و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

121320

زبان ادبیات فارسی (مخصوص ورودیهای 92  و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته)

لیست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبیق

122514

آموزش زبان انگلیسی(مخصوص ورودیهای 90 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

122514

آموزش زبان انگلیسی(مخصوص ورودیهای 91 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول