بخش علمی الهیات و علوم اسلامی
1394/4/6 شنبه

بخش علمی الهیات و علوم اسلامی سال تحصیلی (95-94)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبیق

122310

حقوق

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

122059

الهیات – گرایش ادیان و عرفان

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

 وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

122060

الهیات – گرایش تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

122061

الهیات – گرایش علوم قرآن حدیث

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

 وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

122062

الهیات – گرایش فلسفه کلام

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

122063

الهیات – گرایش فقه و مبانی حقوق

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته)

لیست ارائه دروس

---------------

---------------

جدول تطبیق

122074

آموزش دینی عربی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

------------

122015

تربیت معلم قرآن کریم

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

---------------