بخش علمی علوم پایه
1394/4/6 شنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (95-94)

نظام سنتی

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبیق

111710

آمار

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

111713

آمار و کاربردها

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

111120

ریاضی( محض)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

111130

ریاضی (کاربردی)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

111132

ریاضیات و کاربردها

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

111610

زمین شناسی (محض)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

111640

زمین شناسی (کاربردی)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

111611

زمین شناسی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق
اصلاحیه نیمسال دوم

111210

زیست شناسی (عمومی)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

111240

زیست شناسی (علوم گیاهی)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

111440

شیمی (کاربردی)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

111420

شیمی (محض)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

111320

فیزیک (هسته ای)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

111337

فیزیک (اتمی و مولکولی)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

111338

فیزیک (حالت جامد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

111910

علوم کامپیوتر(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

151114

علوم کامپیوتر(مخصوص ورودیهای 86 تا 89 )

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

111910

علوم کامپیوتر(مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

-------------

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

---------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبیق

111131

آموزش ریاضی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

111241

آموزش علوم تجربی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق