بخش علمی مدیریت، اقتصادو حسابداری
1393/10/6 شنبه

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری نیمسال دوم سال تحصیلی (94-93)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

123411

مدیریت دولتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

123811

مدیریت صنعتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

123911

مدیریت جهانگردی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

123511

مدیریت بازرگانی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122113

علوم اقتصاد نظری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121413

حسابداری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

نظام سنتی (مخصوص وردیهای 85 و قبل آن)

121810

مدیریت دولتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121845

مدیریت صنعتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121843

مدیریت جهانگردی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع
اصلاحیه 512/93

جدول تطبیق

121820

مدیریت بازرگانی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122110

علوم اقتصاد نظری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121410

حسابداری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر