بخش علمی علوم اجتماعی
1393/10/6 شنبه

بخش علمی علوم اجتماعی نیمسال دوم سال تحصیلی (94-93)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

121647

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای 88و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع
اصلاحیه 6/12/93

جدول تطبیق

121665

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای 89و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121640

جغرافیا انسانی گرایش شهری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121610

جغرافیا انسانی گرایش روستایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121641

جغرافیا طبیعی گرایش اقلیم شناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121642

جغرافیا طبیعی گرایش ژئوموفولوژی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121664

جغرافیا برنامه ریزی روستایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121666

آب و هوا شناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121667

ژئووفولوژی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122230

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122220

علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122258

علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122259

علوم اجتماعی(برنامه ریزی اجتماعی و رفاه)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122260

علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روزنامه نگاری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122261

علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روابط عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

123111

علوم سیاسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122910

تاریخ

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق