بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه
1393/10/6 شنبه

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه نیمسال دوم سال تحصیلی (94-93)

کد رشته

رشته های کاشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

122510

زبان ادبیات انگلیسی (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122510

زبان ادبیات انگلیسی(مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع
(اصلاحیه مورخ
 18/11/93)

121210

مترجمی زبان انگلیسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

123011

زبان ادبیات عرب (مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

123014

زبان ادبیات عربی (مخصوص ورودیهای 90  و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

121320

زبان ادبیات فارسی (مخصوص ورودیهای 91  و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

121320

زبان ادبیات فارسی (مخصوص ورودیهای 92  و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته)

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

122514

آموزش زبان انگلیسی(مخصوص ورودیهای 90 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122514

آموزش زبان انگلیسی(مخصوص ورودیهای 91 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع