بخش علمی علوم پایه
1393/10/6 شنبه

بخش علمی علوم پایه نیمسال دوم سال تحصیلی (94-93)

نظام سنتی

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

111710

آمار

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111713

آمار و کاربردها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111120

ریاضی( محض)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111130

ریاضی (کاربردی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

111132

ریاضیات و کاربردها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111610

زمین شناسی (محض)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111640

زمین شناسی (کاربردی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111611

زمین شناسی (مخصوص ورودیهای90 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111210

زیست شناسی (عمومی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111240

زیست شناسی (علوم گیاهی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

111440

شیمی (کاربردی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111420

شیمی (محض)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

111320

فیزیک (هسته ای)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111337

فیزیک (اتمی و مولکولی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111338

فیزیک (حالت جامد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111910

علوم کامپیوتر(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

151114

علوم کامپیوتر(مخصوص ورودیهای 86 تا 89 )

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

111910

علوم کامپیوتر(مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

-------------

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

---------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

111131

آموزش ریاضی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111241

آموزش علوم تجربی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق