بخش علمی علوم کشاورزی
1393/10/6 شنبه

بخش علمی علوم کشاورزی نیمسال دوم سال تحصیلی (94-93)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

112110

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141126

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (چندبخشی)

(مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141313

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

(مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141130

مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141131

مهندسی شیلات – گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141132

مهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذایی

(مخصوص ورودیهای 92 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق
اصلاحیه مورخ 19/11/93

141119

علوم و مهندسی صنایع غذایی(مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق
اصلاحیه مورخ 19/11/93

141120

مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

(مخصوص ورودیهای 86 تا 92)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141510

مهندسی کشاورزی– مکانیزاسیون کشاورزی

 (فقط مخصوص ورودیهای 92)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141534

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی

(مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141133

مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141123

مهندسی کشاورزی- آب و خاک(مخصوص ورودیهای 86 تا 92)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141410

مهندسی کشاورزی– آب (فقط مخصوص ورودیهای 92)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141411

علوم مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی

(مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141121

مهندسی علوم کشاورزی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141122

مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141124

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141125

مهندسی کشاورزی (علوم دامی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

 

رشته کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

-----------------

جدول تطبیق

141127

مهندسی تولیدات دامی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق