1393/10/6 شنبه

بخش علمی هنر و معماری نیمسال دوم سال تحصیلی (94-93)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

181012

هنر اسلامی- گرایش سفال

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181013

هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع فلز

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181014

هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع چوپ

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181015

هنر اسلامی- گرایش شیشه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181016

هنر اسلامی-گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای90 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

171214

هنر اسلامی-گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

181017

هنرهای صناعی- گرایش آبگینه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181018

هنرهای صناعی- گرایش سفال

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181019

هنرهای صناعی- گرایش فلز

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181020

هنرهای صناعی- گرایش کاشی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181021

هنرهای صناعی- گرایش منبت ومعرق

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181022

هنرهای صناعی- گرایش نساجی سنتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181023

فرش- گرایش طراحی فرش

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181024

فرش- گرایش بافت و مرمت فرش

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181025

کتابت و نگارگری- گرایش خوشنویسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181026

کتابت و نگارگری- گرایش طراحی سنتی و تذهیب

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181027

کتابت و نگارگری- گرایش نگارگری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181028

کتابت و نگارگری- گرایش خیالی نگارگری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181029

طراحی پارچه و لباس– گرایش طراحی چاپ پارچه(مخصوص ورودیهای 90 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

171216

طراحی پارچه و لباس (مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

181030

صنایع دستی(مخصوص ورودیهای90 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122610

صنایع دستی(مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

181210

ارتباط تصویری – گرایش ارتباط تصویری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181211

عکاسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181212

نقاشی گرایش نقاشی عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181510

مرمت بناهای تاریخی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181310

مهندسی شهر سازی (مخصوص ورودیهای92 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

181310

مهندسی شهر سازی(مخصوص ورودیهای93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

181410

مهندسی معماری (مخصوص ورودیهای90 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

112010

مهندسی معماری (مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

بيشتر