بخش علمی فنی مهندسی
1393/4/15 یکشنبه

تغییر منبع درس عمومی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در کلیه رشته های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
(17/6/93)

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (94-93)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

جدول تطبیق

111510

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)  (مخصوص ورودیهای 85و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

151113

مهندسی کامپیوتر نرم افزار(چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

132210

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111512

مهندسی فناوری اطلاعات (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

151112

مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) (مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

132213

مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

112211

مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

112215

مهندسی صنایع (چند بخشی)  (مخصوص ورودیهای 86 تا 92)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131412

مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 92و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131910

مهندسی برق- قدرت(مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131910

مهندسی برق- قدرت (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131912

مهندسی برق- کنترل  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131912

مهندسی برق- کنترل  (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131913

مهندسی برق- مخابرات  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131913

مهندسی برق- مخابرات  (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131914

مهندسی برق- الکترونیک  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131914

مهندسی برق- الکترونیک  (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131911

مهندسی برق-مهندسی پزشکی(بیوالکترونیک)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131811

مهندسی پزشکی گرایش بالینی 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131810

مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131812

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک  

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131714

مهندسی پلیمر– صنایع پلیمر 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131716

مهندسی پلیمر– تکنولوژی علوم رنگ

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

132011

مهندسی راه آهن- بهره برداری 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

132012

مهندسی راه آهن -جریه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

132010

مهندسی راه آهن -خط و سازه های ریلی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131710

مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131713

مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش،پتروشیمی وگاز

(مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

131715

مهندسی شیمی (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131712

مهندسی نفت- صنایع نفت

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131316

مهندسی عمران

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131312

مهندسی عمران- نقشه برداری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131516

مهندسی متالورژی صنعتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131510

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131513

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131515

مهندسی مکانیک گرایش جامدات

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131512

مهندسی خودرو

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131720

مهندسی نفت- طراحی فرایند های صنایع نفت

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131514

مهندسی هوا فضا- هوا فضا 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

151116

مهندسی رباتیک  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

151115

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

132212

مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن(مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

132211

مهندسی کامپیوتر  گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

(مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131112

مدیریت اجرایی 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131212

مدیریت پروژه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

بيشتر