بخش علمی علوم کشاورزی
1392/10/28 شنبه

بخش علمی علوم کشاورزی نیمسال دوم  سال تحصیلی (93-92)

نظام سنتی

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

112110

مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) (مخصوص ورودیهای 85 و قبل از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141130

مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع
(اصلاحیه 13/12/92)

جدول تطبیق

141131

مهندسی شیلات – گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141132

مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141410

مهندسی کشاورزی– آب (مخصوص ورودیهای مهر 92)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141510

مهندسی ماشین های کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی (مخصوص ورودیهای 92 و بعد از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141133

مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

 

 

 

نظام تجمیع

141120

مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (مخصوص ورودیهای 85 الی 91)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141121

مهندسی علوم کشاورزی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141122

مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141123

مهندسی کشاورزی- آب و خاک

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141124

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

لیست ارائه دروس
(اصلاحیه 5/12/92)

وضعیت منابع
(اصلاحیه 26/12/92)

جدول تطبیق

141125

مهندسی کشاورزی (علوم دامی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

141126

مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) (مخصوص ورودیهای 86 و بعد از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

 

رشته کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

-----------------

جدول تطبیق

141127

مهندسی تولیدات دامی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق