بخش علمی فنی مهندسی
1392/10/28 شنبه

بخش علمی فنی مهندسی نیمسال دوم  سال تحصیلی (93-92)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

نظام سنتی

-----

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

-------------

جدول تطبیق

111510

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

111512

مهندسی فناوری اطلاعات

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

112211

مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 85 و قبل از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

(اصلاحیه 21/12/92)

جدول تطبیق

131412

مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 92 و بعد از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131910

مهندسی برق- قدرت 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131912

مهندسی برق- کنترل 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131913

مهندسی برق- مخابرات 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131914

مهندسی برق- الکترونیک

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131911

مهندسی برق-مهندسی پزشکی(بیوالکترونیک)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131811

مهندسی پزشکی گرایش بالینی 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131810

مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131812

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک  

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131714

مهندسی پلیمر– صنایع پلیمر 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131716

مهندسی پلیمر– تکنولوژی علوم رنگ

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

132011

مهندسی راه آهن- بهره برداری 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

132012

مهندسی راه آهن -جریه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

132010

مهندسی راه آهن -خط و سازه های ریلی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131710

مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131713

مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131712

مهندسی نفت- صنایع نفت

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131316

مهندسی عمران

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131312

مهندسی عمران- نقشه برداری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131516

مهندسی متالورژی صنعتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131510

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131513

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131515

مهندسی مکانیک گرایش جامدات

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131512

مهندسی خودرو

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131720

مهندسی نفت- طراحی فرایند های صنایع نفت

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131514

مهندسی هوا فضا- هوا فضا 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

151116

مهندسی رباتیک 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

نظام تجمیع

151113

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

151115

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

151112

مهندسی فناوری اطلاعات 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

112215

مهندسی صنایع  (مخصوص ورودیهای 86 الی 91)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

(اصلاحیه 21/12/92)

جدول تطبیق

131112

مدیریت اجرایی 

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

131212

مدیریت پروژه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق