بخش علمی الهیات و علوم اسلامی
1392/10/28 شنبه

بخش علمی الهیات و علوم اسلامی نیمسال دوم سال تحصیلی (93-92)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

122310

حقوق

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع
(اصلاحیه 21/12/92)

جدول تطبیق

122059

الهیات – گرایش ادیان و عرفان

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122060

الهیات – گرایش تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122061

الهیات – گرایش علوم قرآن حدیث

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122062

الهیات – گرایش فلسفه کلام

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122063

الهیات – گرایش فقه و مبانی حقوق

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع
(13/11/92)

جدول تطبیق

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته)

لیست ارائه دروس

--------------

جدول تطبیق

122074

آموزش دینی عربی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

122015

تربیت معلم قرآن کریم

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق