بخش ادبیات و زبانهای خارجه
1392/4/22 شنبه

بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه سال تحصيلي (93-92)

كد رشته

رشته هاي كاشناسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

--------------

ليست دروس عمومي (كارشناسي)

ليست ارائه دروس

--------------

جدول تطبيق

122510

زبان ادبيات انگليسي (مخصوص وروديهاي 88 و قبل از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

122510

زبان ادبيات انگليسي(مخصوص وروديهاي 89 و بعد از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

121210

مترجمي زبان انگليسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

123011

زبان ادبيات عرب (مخصوص وروديهاي 89 و قبل از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

123014

زبان ادبيات عربي (مخصوص وروديهاي 90  و بعد از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

121320

زبان ادبيات فارسي (مخصوص وروديهاي 91  و قبل از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

121320

زبان ادبيات فارسي (مخصوص وروديهاي 92  و بعد از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

 

رشته هاي كارشناسي ناپيوسته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

---------

ليست دروس عمومي

ليست ارائه دروس

--------------

جدول تطبيق

122514

آموزش زبان انگليسي(مخصوص وروديهاي 90 و قبل از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

122514

آموزش زبان انگليسي(مخصوص وروديهاي 91 و بعد از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق