بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری
1392/4/24 دوشنبه

                              بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري سال تحصيلي (93-92)

كد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

---------

ليست دروس عمومي

ليست ارائه دروس

--------------

جدول تطبيق

121810

مديريت دولتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

121845

مديريت صنعتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

121843

مديريت جهانگردي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

121820

مديريت بازرگاني

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

122110

علوم اقتصاد نظري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

121410

حسابداري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

 

نظام تجميع

123411

مديريت دولتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

123811

مديريت صنعتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

123911

مديريت جهانگردي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

123511

مديريت بازرگاني

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

122113

علوم اقتصاد نظري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

121413

حسابداري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق