بخش هنر و معماری
1392/4/24 دوشنبه

بخش علمي هنر و معماري سال تحصيلي (93-92)

كد رشته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

--------------

ليست دروس عمومي

ليست ارائه دروس

--------------

جدول تطبيق

181012

هنر اسلامي- گرايش سفال

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181013

هنر اسلامي- گرايش هنر و صنايع فلز

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181014

هنر اسلامي- گرايش هنر و صنايع چوپ

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181015

هنر اسلامي- گرايش شيشه

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181016

هنر اسلامي-گرايش نگارگري(مخصوص وروديهاي 90 و بعد از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181017

هنرهاي صناعي- گرايش آبگينه

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181018

هنرهاي صناعي- گرايش سفال

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181019

هنرهاي صناعي- گرايش فلز

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181020

هنرهاي صناعي- گرايش كاشي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181021

هنرهاي صناعي- گرايش منبت ومعرق

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181022

هنرهاي صناعي- گرايش نساجي سنتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181023

فرش- گرايش طراحي فرش

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181024

فرش- گرايش بافت و مرمت فرش

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181025

كتابت و نگارگري- گرايش خوشنويسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181026

كتابت و نگارگري- گرايش طراحي سنتي و تذهيب

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181027

كتابت و نگارگري- گرايش نگارگري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181028

كتابت و نگارگري- گرايش خيالي نگارگري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181029

طراحي پارچه و لباس – گرايش طراحي چاپ پارچه(مخصوص وروديهاي 90و بعد از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181030

صنايع دستي(مخصوص وروديهاي 90 و بعد از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181210

ارتباط تصويري – گرايش ارتباط تصويري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181211

عكاسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181212

نقاشي گرايش نقاشي عمومي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181310

مهندسي شهر سازي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181410

مهندسي معماري (مخصوص وروديهاي 90و بعد از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

181510

مرمت بناهاي تاريخي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

112010

مهندسي معماري (مخصوص وروديهاي 89 و قبل از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

122610

صنايع دستي(مخصوص وروديهاي 89 و قبل از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

171214

هنر اسلامي-گرايش نگارگري(مخصوص وروديهاي 89 و قبل از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

171216

طراحي پارچه و لباس (مخصوص وروديهاي 89 و قبل از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

بيشتر