بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري
1390/6/13 یکشنبه

بخش مديريت،اقتصاد و حسابداري سال تحصيلي 91-90

MBA

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي 
اصلاحيه 3/2/91

جدول تطبيق اساتيد
 
تطبيق آموزش محور

اقتصاد اسلامي

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

اصلاحيه 3/2/91

جدول تطبيق اساتيد

حسابداري

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

اصلاحيه 3/2/91

جدول تطبيق اساتيد

 تطبيق آموزش محور

علوم اقتصادي

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

جدول تطبيق اساتيد

تطبيق آموزش محور

مديريت اجرايي (استراتژيك)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

اصلاحيه 3/2/91

جدول تطبيق اساتيد

تطبيق آموزش محور

مديريت اجرايي (بازار يابي و صادرات)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

اصلاحيه 3/2/91

جدول تطبيق اساتيد

تطبيق آموزش محور

مديريت بازرگاني ( بازار يابي)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي
اصلاحيه 4/2/91

جدول تطبيق اساتيد

مديريت بازرگاني (بازرگاني بين الملل)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي
اصلاحيه 4/2/91

جدول تطبيق اساتيد

مديريت بازرگاني(گرايش مديريت مالي)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي
اصلاحيه 4/2/91

جدول تطبيق اساتيد

مديريت دولتي (مديريت منابع انساني)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

اصلاحيه 3/2/91

جدول تطبيق اساتيد

تطبيق آموزش محور

مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روشها

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي
اصلاحيه 3/2/91

جدول تطبيق اساتيد

تطبيق آموزش محور

مديريت دولتي گرايش مديريت تحول

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي
اصلاحيه 3/2/91

جدول تطبيق اساتيد

تطبيق آموزش محور

مديريت دولتي(گرايش سيستمهاي اطلاعات مديريت)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي
اصلاحيه 3/2/91

جدول تطبيق اساتيد

مديريت دولتي(گرايش مديريت مالي دولتي)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي
اصلاحيه 3/2/91

جدول تطبيق اساتيد

مديريت رسانه

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

جدول تطبيق اساتيد

مديريت فناوري اطلاعات(مخصوص وروديهاي 89 و قيل از آن)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

جدول تطبيق اساتيد

تطبيق آموزش محور

مديريت فناوري اطلاعات(سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

جدول تطبيق اساتيد

مديريت فناوري اطلاعات(كسب وكار الكترونيك)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

جدول تطبيق اساتيد

مديريت فناوري اطلاعات(مديريت دانش)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

جدول تطبيق اساتيد

مديريت فناوري اطلاعات(مديريت منابع اطلاعاتي)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

جدول تطبيق اساتيد