بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه
1390/6/13 یکشنبه

بخش ادبيات و زبانهاي خارجه سال تحصيلي 91-90

آموزش زبان انگليسي

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

جدول تطبيق اساتيد

تطبيق آموزش محور

زبان شناسي همگاني

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

جدول تطبيق اساتيد

تطبيق آموزش محور

زبان و ادبيات فارسي

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي
اصلاحيه 3/2/9
1

جدول تطبيق اساتيد

تطبيق آموزش محور

زبان وادبيات انگليسي

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

جدول تطبيق اساتيد

زبان وادبيات عربي(گرايش ادبيات عربي)

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

جدول تطبيق اساتيد

زبان وادبيات فارسي- ادبيات مقاومت

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي
اصلاحيه 3/2/91

جدول تطبيق اساتيدبخش ادبيات و زبانهاي خارجه سال تحصيلي 91-90

آموزش زبان فارسي براي غير فارسي زبانان

برنامه ارائه دروس

وضعيت منابع درسي

جدول تطبيق اساتيد