دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
1402/6/26 یکشنبه
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی سال تحصیلی 1403-1402
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
122513 آموزش زبان انگلیسی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) لیست ارائه دروس ------
آموزش زبان انگلیسی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن) لیست ارائه دروس ------
121213 زبانشناسی ( مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) لیست ارائه دروس ------
زبانشناسی (مخصوص ورودیهای 96) لیست ارائه دروس ------
121231 زبانشناسی همگانی (مخصوص ورودی 93، 94 و 95) لیست ارائه دروس ------
زبانشناسی همگانی (مخصوص ورودیهای 90 تا 93) لیست ارائه دروس ------
زبانشناسی همگانی (مخصوص ورودیهای 89 و قبل آن) لیست ارائه دروس ------
121350 زبان و ادبیات فارسی (مخصوص ورودیهای 98 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
زبان و ادبیات فارسی (مخصوص ورودیهای 97 و قبل آن) لیست ارائه دروس ------
121312 زبان و ادبیات فارسی گرایش غنایی (مخصوص ورودیهای 96) لیست ارائه دروس ------
121313 زبان و ادبیات فارسی گرایش عرفانی (مخصوص ورودی های 96) لیست ارائه دروس ------
121314 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی (مخصوص ورودیهای 96) لیست ارائه دروس ------