دانشکده فنی و مهندسی
1402/5/25 چهارشنبه
دانشکده فنی و مهندسی سال تحصیلی 1403-1402
کدرشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
131422 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
131423 مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
131424 مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
112214 مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 97 تا 1400) برنامه ارائه دروس --------
مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 96) برنامه ارائه دروس --------
مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 95) برنامه ارائه دروس --------
مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن) برنامه ارائه دروس --------
131309 مهندسی عمران – راه و ترابری (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
مهندسی عمران – راه و ترابری (مخصوص ورودیهای 95 تا 1402) برنامه ارائه دروس
مهندسی عمران – راه و ترابری (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن) برنامه ارائه دروس --------
141310 اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی برنامه ارائه دروس --------