دانشکده علوم پایه
1402/5/25 چهارشنبه
دانشکده علوم پایه سال تحصیلی 1403-1402
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
111709 آمار برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
111191 ریاضی گرایش آنالیز برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
111119 ریاضی گرایش جبر (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
111118 ریاضی کاربردی (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
ریاضی کاربردی (مخصوص ورودیهای 95) برنامه ارائه دروس -----
111124 ریاضی گرایش هندسه توپولوژی (مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
111196 ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات ( کنترل و بهینه سازی)
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس -----
111197 ریاضی محض- هندسه (مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن) برنامه ارائه دروس -----
111198 ریاضی محض- جبر جابجایی و همولوژی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن) برنامه ارائه دروس -----
111199 ریاضی محض گرایش ابرجبرها و جبرهای مرتب شده
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس -----
111109 ریاضی گرایش کاربردی (مخصوص ورودیهای 91- تا 95) برنامه ارائه دروس -----
111181 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات (مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس -----
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات (مخصوص ورودیهای 96) برنامه ارائه دروس -----
111494 شیمی - شیمی فیزیک (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
شیمی - شیمی فیزیک (مخصوص ورودیهای قبل از 1402) برنامه ارائه دروس -----
111495 شیمی - شیمی تجزیه (مخصوص ورودیهای 1402و بعد) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
شیمی - شیمی تجزیه (مخصوص ورودیهای قبل از 1402) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
111496 شیمی- شیمی آلی برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
111497 شیمی- شیمی معدنی (مخصوص ورودیهای 1402و بعد) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
111497 شیمی- شیمی معدنی (مخصوص ورودیهای قبل از 1402) برنامه ارائه دروس -----
111317 فیزیک گرایش فیزیک هسته ای (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد آن) برنامه ارائه دروس
111345 فیزیک گرایش هسته ای (مخصوص ورودیهای 98 تا 1402) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
فیزیک گرایش هسته ای (مخصوص ورودیهای 97) برنامه ارائه دروس -----
فیزیک گرایش هسته ای (مخصوص ورودی های 96) برنامه ارائه دروس -----
فیزیک گرایش هسته ای (مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن) برنامه ارائه دروس -----
111352 فیزیگ گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها (مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
111315 فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال برنامه ارائه دروس
111316 فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک برنامه ارائه دروس
111308 فیزیک -فیزیک نظری (مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن) برنامه ارائه دروس -----
111314 فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی (مخصوص ورودیهای 1400) برنامه ارائه دروس -----
111309 فیزیک (مخصوص ورودیهای 97 تا 1400) برنامه ارائه دروس -----
فیزیک (مخصوص ورودیهای 91 تا 97) برنامه ارائه دروس -----
111209 بیوشیمی (مخصوص ورودیهای 96 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
بیو شیمی (مخصوص ورودی های 91 تا 96) برنامه ارائه دروس -----
111214 زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی (مخصوص ورودیهای 99 و بعد آن) برنامه ارائه دروس -----
زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی (مخصوص ورودیهای 97 و 98) برنامه ارائه دروس -----
111213 زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک (مخصوص ورودیهای 98 و 99) برنامه ارائه دروس -----
111208 زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی (مخصوص ورودیهای 91 تا 97) برنامه ارائه دروس -----