دانشکده علوم تربیتی
1402/5/25 چهارشنبه
دانشکده علوم تربیتی سال تحصیلی 1403-1402
کدرشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
124010 آموزش محیط زیست (مخصوص ورودیهای 91 تا 99 و ورودیهای 1400 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
124014 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست (مخصوص ورودی های 99) برنامه ارائه دروس
121165 برنامه ریزی آموزش از راه دور برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
121115 فلسفه تعلیم و تربیت (مخصوص ورودیهای 95 و ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس
121909 فلسفه تعلیم و تربیت- تعلیم و تربیت اسلامی (مخصوص ورودیهای 96) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
فلسفه تعلیم و تربیت- تعلیم و تربیت اسلامی (مخصوص ورودیهای 91 تا 96) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق 
121722 روانشناسی (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق 
روانشناسی  (مخصوص ورودیهای قبل از 1402) برنامه ارائه دروس
121727 روانشناسی سلامت (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق 
روانشناسی سلامت (مخصوص ورودیهای 98 تا 1402) برنامه ارائه دروس
روانشناسی سلامت (مخصوص ورودیهای  قبل از 98) برنامه ارائه دروس
121542 مدیریت ورزشی (مخصوص ورودیهای 97 بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
121513 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها ورزشی
(مخصوص ورودیهای 94، 95 و 96)
برنامه ارائه دروس جدول تطبیق 
121514 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و رسانه ورزش
(مخصوص ورودیهای 94، 95 و 96)
برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
122413 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش
(مخصوص ورودیهای 94 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
122415 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش
(مخصوص ورودی های 96 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
122411 علم اطلاعات و دانش شناسی (مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن) برنامه ارائه دروس