دانشکده الهیات و علوم اسلامی
1402/5/25 چهارشنبه
دانشکده الهیات و علوم اسلامی سال تحصیلی 1403-1402
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
122082 فلسفه و کلام اسلامی (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
122006 الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی  (مخصوص ورودیهای 1400 و قبل) لیست ارائه دروس
122081 فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
122007 الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی(مخصوص ورودیهای 1400 و قبل) لیست ارائه دروس
122009 علوم قرآن و حدیث (مخصوص ورودیهای 99 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
علوم قرآن و حدیث(مخصوص ورودیهای 95 تا 99) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
علوم قرآن و حدیث (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
122008 علوم و معارف نهج البلاغه (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
علوم ومعارف نهج البلاغه (مخصوص ورودیهای 95 تا 1400) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
علوم ومعارف نهج البلاغه (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
122070 فلسفه دین (مخصوص ورودیهای 1402 و بعد آن) برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
122070 فلسفه دین (مخصوص ورودیهای 96 تا 1402) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
122075 کلام- فلسفه دین (مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن) لیست ارائه دروس ------
122073 مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی لیست ارائه دروس ------
122065 مدرسی معارف اسلامی- مبانی نظری اسلام لیست ارائه دروس ------
122066 مدرسی معارف اسلامی - تاریخ و تمدن اسلامی لیست ارائه دروس ------
122072 مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی لیست ارائه دروس ------