دانشکده علوم اجتماعی
1402/5/25 چهارشنبه
دانشکده علوم اجتماعی سال تحصیلی 1403-1402
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس جدول تطبیق
122320 حقوق بین الملل لیست ارائه دروس جدول تطبیق
122335 حقوق خصوصی لیست ارائه دروس جدول تطبیق
122314 حقوق بین الملل عمومی لیست ارائه دروس ------
122920 تاریخ – تاریخ ایران دوره اسلام (مخصوص ورودیهای 96) لیست ارائه دروس ------
122909 تاریخ- تاریخ اسلام (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد آن) لیست ارائه دروس ------
تاریخ-تاریخ سلام (مخصوص ورودیهای 96 تا 1400) لیست ارائه دروس ------
تاریخ- تاریخ اسلام (مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن) لیست ارائه دروس ------
122916 تاریخ- تاریخ ایران بعد از اسلام (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد آن) لیست ارائه دروس ------
تاریخ- تاریخ ایران بعد از اسلام (مخصوص ورودیهای 97 تا 1400) لیست ارائه دروس ------
تاریخ- تاریخ ایران بعد از اسلام (مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن) لیست ارائه دروس ------
122715 جامعه شناسی- جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران لیست ارائه دروس جدول تطبیق
121648 جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مخصوص ورودیهای 96 تا 1401) لیست ارائه دروس ------
جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مخصوص ورودیهای 93 تا 96) لیست ارائه دروس ------
جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مخصوص ورودیهای 90 تا 93) لیست ارائه دروس ------
121620 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن) لیست ارائه دروس جدول تطبیق
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (مخصوص ورودیهای 96 تا 1401) لیست ارائه دروس ------
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی(مخصوص ورودیهای 90 تا 94) لیست ارائه دروس ------
121668 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرايش برنامه ريزي آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی (مخصوص ورودی 94 و 95) لیست ارائه دروس ------
121614 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی (مخصوص ورودی 94 و 95) لیست ارائه دروس ------
121609 آب و هواشناسي لیست ارائه دروس جدول تطبیق