برنامه دروس رشته های دکتری سال تحصیلی 1403-1402
1402/5/25 چهارشنبه
دانشکده علوم پایه دانشکده علوم تربیتی دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشکده علوم اجتماعی دانشکده فنی مهندسی دانشکده مدیریت
آمار آموزش محیط زیست الهیات و معارف اسلامی زبان ادبیات فارسی حقوق مهندسی عمران مدیریت
ریاضی علوم ورزشی نهج البلاغه زبان شناسی همگانی جغرافیا مهندسی صنایع اقتصاد
شیمی برنامه آموزش از دور تاریخ اقتصاد کشاورزی
فیزیک فلسفه تعلیم و تربیت مدرسی معارف اسلامی آموزش زبان انگلیسی جامعه شناسی
زیست شناسی روانشناسی علوم سیاسی
بیوشیمی علم اطلاعات و دانش شناسی

بيشتر