دانشکده مدیریت
1401/5/15 شنبه
دانشکده مدیریت سال تحصیلی 1402 - 1401
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122132 علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122127 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122122 اقتصاد اسلامی
(مخصوص ورودیهای 94 و 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
اقتصاد اسلامی
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122129 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122124 اقتصاد انرژی
(مخصوص ورودیهای 94 و 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122130 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122125 اقتصاد تجارت و الکترونیک
(مخصوص ورودیهای 94 و 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122128 علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122131 علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122111 علوم اقتصادی
(مخصوص ورودیهای 99 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121412 حسابداری
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس
اصلاحیه برنامه
منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
حسابداری
(مخصوص ورودیهای 94 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
حسابداری
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121414 حسابرسی
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس
اصلاحیه برنامه
منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
حسابرسی
(مخصوص ورودیهای 1400 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121875 مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121817 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش استراتژی (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121876 مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121818 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش بازاریابی (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121819 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش کارآفرینی (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121821 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش کسب و کار بین الملل (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121877 مدیریت کسب و کار گرایش مالی
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121822 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش مالی (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121879 مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121823 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121878 مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121824 مدیریت کسب و کار (MBA)گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121885 مدیریت کسب و کار گرایش فناوری برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121884 مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121888 مدیریت کسب و کار گرایش انرژی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121847 مدیریت MBA
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121846 مدیریت اجرایی
(مخصوص ورودیهای 92 تا 93)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121854 مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
(مخصوص ورودیهای 92 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121853 مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات (مخصوص ورودیهای 92 و قبل آن) منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121839 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین‌الملل (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین‌الملل(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121840 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121838 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121826 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121833 مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121834 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121835 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121836 مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121830 مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی (مخصوص ورودیهای 99 و قبل آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121827 مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121850 مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121858 مدیریت دولتی- مدیریت سیستمهای اطلاعاتی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121857 مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121851 مدیریت دولتی - مدیریت تحول
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
مدیریت دولتی - مدیریت تحول
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121837 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121860 مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمانهای دولتی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121861 مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121862 مدیریت دولتی گرایش خط‌مشی گذاری عمومی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121863 مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
(مخصوص ورودیهای 98 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121864 مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
(مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121889 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه (مخصوص ورودیهای 99 و بعد) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121895 مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
(مخصوص ورودیهای 1400 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121813 مدیریت فناوری اطلاعات -سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(مخصوص ورودیهای 96 و قبل) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121811 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک(مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک(مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121814 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش (مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش (مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121812 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی(مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی(مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121859 مدیریت منابع انسانی- مدیریت منابع انسانی اسلامی(مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121816 کارآفرینی گرایش آموزش عالی
(مخصوص ورودیهای 94 و 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121815 کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
(مخصوص ورودیهای 93 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121865 کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121866 کارآفرینی گرایش فناوری
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121867 کارآفرینی گرایش گردشگری
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121868 کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی
(مخصوص ورودیهای 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121869 کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعات
(مخصوص ورودیهای 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121870 کارآفرینی گرایش سازمانی
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121871 کارآفرینی گرایش بین الملل
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121872 کارآفرینی گرایش بخش عمومی
(مخصوص ورودیهای 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121873 کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی (مخصوص ورودیهای 95) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121874 کارآفرینی گرایش توسعه
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121825 مدیریت امور شهری
(مخصوص ورودیهای 94 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121881 مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی(مخصوص ورودیهای 96 و بعد) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121806 مدیریت مالی
(مخصوص ورودیهای 98 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121882 مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی (مخصوص ورودیهای 96 تا 99) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121415 حسابداری مدیریت برنامه ارائه دروس منابع نیمسال دوم

بيشتر