دانشکده علوم پایه
1401/5/15 شنبه
دانشکده علوم پایه سال تحصیلی 1402 - 1401
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی نیمسال اول وضعیت منابع درسی نیمسال دوم جدول تطبیق اساتید
111711 آمار ریاضی
(مخصوص ورودیهای 98 و به بعد)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
آمار ریاضی
(مخصوص ورودیهای 97 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111714 آمار گرایش آمار ریاضی
(مخصوص ورودیهای 97)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
آمار گرایش آمار ریاضی
(مخصوص ورودیهای 96)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111149 آموزش ریاضی
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
آموزش ریاضی
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111150 ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) (مخصوص ورودیهای 96 و بعد از آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111190 ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111123 ریاضی کاربردی بهینه سازی
(مخصوص ورودیهای 96 و به بعد)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
111121 ریاضی کاربردی بهینه‌سازی
(تحقیق در عملیات)
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111160 ریاضی محض (آنالیز)
(مخصوص ورودیهای 98 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111170 ریاضی محض (جبر)
(مخصوص ورودیهای 98 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111180 ریاضی محض (هندسه)
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111122 ریاضی محض هندسه (توپولوژی)
(مخصوص ورودیهای 98 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111148 ریاضی محض – زمینه گرافت و ترکیبات جبری (مخصوص ورودیهای 93) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111182 ریاضیات و کاربردها گرایش جبر برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111183 ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111184 ریاضیات و کاربردها گرایش هندسه(توپولوژی) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111117 ریاضی محض جبر ( زمینه گراف و ترکیبات جبری) (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111125 ریاضی کاریردی گرایش ریاضی مالی برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111646 زمین شناسی- آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111647 زمين شناسي-رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي (مخصوص ورودیهای 92 و قبل آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111652 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (مخصوص ورودیهای 93 و 94) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111642 زمین شناسی-پترولوژی
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111643 زمین شناسی (اقتصادی)
(مخصوص ورودیهای 95)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
زمین شناسی (اقتصادی)
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111613 آب زمین شناسی
(مخصوص ورودیهای 94 و 95)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111614 زلزله شناسی
(مخصوص ورودیهای 94 و 95)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111641 زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)
(مخصوص ورودیهای 92 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111648 زمین شناسی زیست‌محیطی
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111649 زمین شناسی-تکتونیک
(مخصوص ورودیهای 92)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111650 زمین ساخت (تکتونیک)
(مخصوص ورودی 94 تا 97)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
زمین ساخت (تکتونیک)
(مخصوص ورودی 93)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111651 چینه نگاری و دیرینه شناسی
(مخصوص ورودی 93 تا 96)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111612 زمین شیمی
(مخصوص ورودی 94 و 95)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111631 علوم زمین گرایش پترولوژی
(مخصوص ورودی 96 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111632 علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی (مخصوص ورودی 96 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111633 علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی (مخصوص ورودی 96 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111634 علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک) (مخصوص ورودی 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111635 علوم زمین گرایش آب زمین شناسی
(مخصوص ورودی 96 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111636 علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی (مخصوص ورودی 96 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111637 علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی(مخصوص ورودی 96 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111638 علوم زمین گرایش زمین شیمی
(مخصوص ورودی 96 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
112410 ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی
(مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی
(مخصوص ورودی های 96 )
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111470 شیمی گرایش شیمی آلی
(مخصوص ورودیهای 99 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
شیمی گرایش شیمی آلی
(مخصوص ورودیهای 98 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111460 شیمی گرایش شیمی تجزیه
(مخصوص ورودیهای 99 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
شیمی گرایش شیمی تجزیه
(مخصوص ورودیهای 98 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111461 شیمی گرایش شیمی کاربردی برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111480 شیمی گرایش شیمی فیزیک
(مخصوص ورودیهای 99 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
شیمی گرایش شیمی فیزیک
(مخصوص ورودیهای 98 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111490 شیمی گرایش شیمی معدنی
(مخصوص ورودیهای 99 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
شیمی گرایش شیمی معدنی
(مخصوص ورودیهای 98 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111411 فیتوشیمی
(مخصوص ورودیهای 99 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
فیتوشیمی
(مخصوص ورودیهای 98 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111333 فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111328 فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها(مخصوص ورودیهای 97 و بعداز آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111329 فیریک گرایش فیزیک نجومی
(مخصوص ورودیهای 93 تا 97)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111334 فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111326 فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
(مخصوص ورودیهای 95 و 96)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111336 فیزیک (زمینه اتمی و مولکولی)
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111343 فیزیک گرایش حالت جامد
(مخصوص ورودیهای 95 و 96)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111332 فیزیک (زمینه حالت جامد)
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111325 فیزیک گرایش فیزیک بنیادی
(مخصوص ورودیهای 95 و 96)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111339 فیزیک(زمینه فیزیک بنیادی)
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111335 فیزیک(زمینه هسته ای)
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111324 فیزیک گرایش هسته ای
(مخصوص ورودیهای 95 و 96)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111346 فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
(مخصوص ورودیهای 97 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111348 فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
(مخصوص ورودیهای 97 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111349 فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
(مخصوص ورودیهای 97 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111350 فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی (مخصوص ورودیهای 97 و بعداز آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111351 فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
(مخصوص ورودیهای 97 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111353 فیزیک گرایش فیزیک هسته‌-ای
(مخصوص ورودیهای 97 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111218 زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111256 زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک 
(مخصوص ورودیهای 96 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111224 علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک (مخصوص ورودی های 95) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111244 علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك جانوري مخصوص ورودیهای 91 تا 95) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111275 زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی(مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111255 زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی(مخصوص ورودیهای 96) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111229 علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني (مخصوص ورودیهای 95) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111245 زيست شناسي- علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي تكويني (مخصوص ورودیهای 91 تا 95) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111217 زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111257 زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
(مخصوص ورودیهای 96 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111223 علوم جانوری گرایش فیزیولوژی
(مخصوص ورودیهای 95)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111243 زيست شناسي- علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري(مخصوص ورودیهای 91 تا 95) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111221 زيست شناسي- علوم جانوري گرايش بافت‌شناسي و جنين‌شناسي(مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111207 بیوشیمی
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111270 زیست شناسی (بیوشیمی)
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111260 زیست شناسی (علوم جانوری)
(مخصوص ورودیهای 90 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111258 زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی
(مخصوص ورودیهای 96)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111252 زیست‌شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
(مخصوص ورودی 96 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111225 علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی
(مخصوص ورودی‌ 95)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111248 علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
(مخصوص ورودیهای 94)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
(مخصوص ورودی های قبل از 94)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111274 زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی وتکوینی(مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111254 زیست شناسی گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی وتکوینی(مخصوص ورودیهای 96) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111227 علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی(مخصوص ورودیهای 95) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111246 زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی (مخصوص ورودیهای 93 و قبل) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم
111247 علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111253 زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی(مخصوص ورودی 96 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111226 علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی(مخصوص ورودهای 95) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111250 زیست شناسی‌ (علوم گیاهی)
(مخصوص ورودیهای 90 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111249 زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی(مخصوص ورودیهای 90 تا 95) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111222 زیست فناوری گرایش میکروبی
(مخصوص ورودیهای 94 و بعد)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111228 ژنتیک
(مخصوص ورودی 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111242 زیست شناسی-ژنتیک
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111237 بیو فیزیک
(مخصوص ورودی 97 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111251 زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک(مخصوص ورودیهای 96) برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111238 زیست شناسی- بیوفیزیک
(مخصوص ورودیهای 93، 94 و 95)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111259 زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک
(مخصوص ورودیهای 96)
برنامه ارائه دروس منابع درسی نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق

بيشتر