دانشکده علوم انسانی
1401/5/14 جمعه
دانشکده علوم انسانی سال تحصیلی 1402 - 1401
کد رشته عنوان رشته ها برنامه ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق اساتید
122077 تاریخ و تمدن ملل اسلامی
(مخصوص ورودیهای 99 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122012 الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی
(مخصوص ورودیهای 98 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122017 فقه وحقوق خصوصی
(مخصوص ورودیهای 95 تا 98)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122024 فلسفه دین برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122076 اخلاق گرایش اخلاق کاربردی
(مخصوص ورودیهای 97 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122025 اخلاق کاربردی
(مخصوص ورودیهای 96)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122031 علوم قرآن و حدیث
(مخصوص ورودیهای 98 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122040 الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث(مخصوص ورودیهای 96 و 97) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
الهیات و معارف اسلامی -علوم قرآن وحدیث(مخصوص ورودیهای 95 و قبل) منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122045 اخلاق گرایش فلسفه اخلاق
(مخصوص ورودیهای 98 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
اخلاق گرایش فلسفه اخلاق
(مخصوص ورودیهای 97 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122047 اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
(مخصوص ورودیهای 97 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
(مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122078 ادیان و عرفان
(مخصوص ورودیهای 99 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122028 الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (مخصوص ورودیهای 98 و قبل) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122079 فقه و مبانی حقوق اسلامی
(مخصوص ورودیهای 99 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122050 الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
(مخصوص ورودیهای 98 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122029 فلسفه وحکمت اسلامی
(مخصوص ورودیهای 98 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
فلسفه وحکمت اسلامی
(مخصوص ورودیهای 97 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121912 فلسفه وکلام اسلامی
(مخصوص ورودیهای 97 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122030 الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه و کلام اسلامی(مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122041 نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی
(مخصوص ورودیهای 93 و یعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی(مخصوص ورودیهای 92 و قبل آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122014 نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122016 نهج البلاغه گرایش اجتماعی،سیاسی و حقوق عمومی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122080 تاریخ تشیع
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122911 تاریخ گرایش تشیع
(مخصوص ورودیهای 97 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
تاریخ گرایش تاریخ تشیع
(مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن)
منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121910 فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی(مخصوص ورودیهای 91 تا 97) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121911 فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی (مخصوص ورودیهای 94 تا 97) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122511 آموزش زبان انگلیسی
(مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
آموزش زبان انگلیسی
(مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121229 زبان وادبیات انگلیسی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121212 مترجمی زبان انگلیسی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121215 زبان شناسی
(مخصوص ورودیهای 1400 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121230 زبان شناسی همگانی
(مخصوص ورودیهای 98 و 99)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
زبان شناسی همگانی
(مخصوص ورودیهای 96 و 97)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
زبان شناسی همگانی
(مخصوص ورودیهای 94 و 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
زبان شناسی همگانی
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121214 زبان شناسی گرایش اجتماعی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121211 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان(مخصوص ورودیهای 94 و 95) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مخصوص ورودیهای 90 تا 93) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121340 زبان و ادبیات فارسی
(مخصوص ورودیهای 98 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
زبان و ادبیات فارسی
(مخصوص ورودیهای 94 تا 98)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
زبان و ادبیات فارسی
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121311 زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121342 زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان (مخصوص ورودیهای 94 و بعد از آن به غیر از فراگیر نوبت 15) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان (ورودیهای سال 93 و قبل و فراگیر نوبت 15) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121343 زبان وادبیات فارسی- ادبیات پایداری
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
زبان وادبیات فارسی- ادبیات پایداری
(مخصوص ورودیهای 94 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121345 زبان وادبیات فارسی- ادبیات عامه برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121346 زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی
(مخصوص ورودیهای 1400 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی
(مخصوص ورودیهای 99 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121347 زبان وادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121341 زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت
(مخصوص ورودیهای 90 تا 94)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121351 آموزش زبان فارسی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
123010 ادبیات عربی
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
123013 زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی
(مخصوص ورودیهای 94 و 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق

بيشتر