دانشکده علوم اجتماعی
1401/5/14 جمعه
دانشکده علوم اجتماعی سال تحصیلی 1402 - 1401
کد رشته عنوان رشته ها برنامه ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق اساتید
122313 حقوق دادرسی اداری برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122330 حقوق بین الملل
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
حقوق بین الملل
(مخصوص ورودیهای 94 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
حقوق بین الملل
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122332 حقوق جزا و جرم شناسی
(مخصوص ورودیهای 94 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
حقوق جزا و جرم شناسی
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122333 حقوق خصوصی
(مخصوص ورودیهای 94 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
حقوق خصوصی
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122913 تاریخ - تاریخ ایران اسلامی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122917 تاریخ - تاریخ اسلام برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122918 تاریخ انقلاب اسلامی
(مخصوص ورودیهای 94)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122919 تاریخ گرایش آسیای مرکزی و قفقاز برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
171213 مدیریت رسانه
(مخصوص ورودیهای 98 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مدیریت رسانه
(مخصوص ورودیهای 97 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121674 مخاطرات محیطی
(مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق 
121615 مخاطرات محیطی گرایش طبیعی
(مخصوص ورودیهای 94، 95 و 96)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121620 جغرافیابرنامه ریزی روستایی
(مخصوص ورودیهای 92 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121621 برنامه ریزی آمایش سرزمین
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121622 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
(مخصوص ورودیهای 97 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
(مخصوص ورودیهای 96)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121623 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – فضایی
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – فضایی
(مخصوص ورودیهای 97 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – فضایی
(مخصوص ورودیهای 96)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121628 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- مدیریت توسعه پایدار روستایی
(مخصوص ورودیهای 97 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- مدیریت توسعه پایدارروستایی
(مخصوص ورودیهای 96)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- مدیریت توسعه پایدارروستایی
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121624 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه‌ریزی مسکن و باز آفرینی شهری
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول
اصلاحیه
منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه‌ریزی مسکن و باز آفرینی شهری
(مخصوص ورودیهای 97 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه‌ریزی مسکن و باز آفرینی شهری
(مخصوص ورودیهای 96)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121629 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی- سازماندهی مناطق عشایری
(مخصوص ورودیهای 92 تا 96)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121631 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی – اقتصادفضا
(مخصوص ورودیهای 92 تا 96)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121632 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی
(مخصوص ورودیهای 92 تا 96)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121633 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری(مخصوص ورودیهای 1401 وبعد) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری (مخصوص ورودیهای 97 تا 1401) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری (مخصوص ورودیهای 96) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری (مخصوص ورودیهای 95 و قبل) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121634 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری
 (مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری
(مخصوص ورودیهای 97 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری (مخصوص ورودیهای 96) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121635 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن (مخصوص ورودیهای 92 تا 96) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121636 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - بهسازی و نوسازی (مخصوص ورودیهای 92 تا 96) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121643 جغرافیابرنامه ریزی شهری
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121655 جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي)
(مخصوص ورودیهای 90 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121637 آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی شهری(مخصوص ورودیهای 91 تا 97) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121638 آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی(اقلیمی)
(مخصوص ورودیهای 91 تا 97)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121639 آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی کاربردی(مخصوص ورودیهای 91 تا 97 برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121670 آب وهوا شناسی گرایش سینوپتیک
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
آب وهوا شناسی گرایش سینوپتیک
(مخصوص ورودیهای 1400 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121671 آب وهوا شناسی گرایش تغییر اقلیم
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
آب وهوا شناسی گرایش تغییر اقلیم
(مخصوص ورودیهای 1400 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121672 آب وهوا شناسی گرایش آب وهوا شناسی محیطی
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
آب وهوا شناسی گرایش آب وهوا شناسی محیطی 
(مخصوص ورودیهای 1400 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121669 ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط (مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121675 ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري(مخصوص ورودیهای 97 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121618 جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک
(مخصوص ورودیهای 99 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121625 جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران(مخصوص ورودیهای 99 و بعد آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121619 جغرافیا سیاسی - فضای شهری
(مخصوص ورودیهای 93 تا 99)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121656 ژئومورفولوژي گرايش هيدرو  ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي
(مخصوص ورودیهای 93 تا 97)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
121673 جغرافیا سیاسی
(مخصوص ورودیهای 97، 98 و 99)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
123114 علوم سیاسی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
123115 روابط بین الملل برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
123110 علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام (مخصوص ورودیهای 95 و 96) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام (مخصوص ورودیهای 94) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122241 روزنامه نگاری
(مخصوص ورودیهای 97 و بعدآن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
روزنامه نگاری (مخصوص ورودیهای 96) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122212 ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری (مخصوص ورودیهای 94، 95 و 96) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122710 جامعه شناسی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122214 برنامه ریزی رفاه اجتماعی
(مخصوص ورودیهای 94 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122223 مطالعات فرهنگی
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122213 علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی 
(مخصوص ورودیهای 94، 95 و 96)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
122249 جمعیت شناسی
(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق

بيشتر