دانشکده فنی و مهندسی
1401/5/14 جمعه
دانشکده فنی و مهندسی سال تحصیلی 1402 - 1401
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق اساتید
131915 مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131916 مهندسی برق- افزاره های میکرو نانو الکترونیک برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131918 مهندسی برق- الکترونیک
 
(مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131711 مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی (مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131717 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
(مخصوص ورودیهای 97 و بعد)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
(مخصوص ورودیهای 96 و قبل)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131719 مهندسی شیمی – محیط زیست 
(مخصوص ورودیهای 97 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی شیمی – محیط زیست
(مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131721 مهندسی شیمی –مدلسازی، شبیه سازی و کنترل 
(مخصوص ورودیهای 97 و بعد ازآن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی شیمی – مدلسازی، شبیه سازی و کنترل
(مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131722 مهندسی شیمی – پلیمر 
(مخصوص ورودیهای 97 و بعد ازآن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی شیمی – پلیمر
(مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131723 مهندسی شیمی – صنایع غذایی
(مخصوص ورودیهای 97 و بعد ازآن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی شیمی – صنایع غذایی 
(مخصوص ورودیهای 96 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131311 مهندسی عمران - راه و ترابری 
(مخصوص ورودیهای 94 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی عمران - راه وترابری 
(مخصوص ورودیهای 93)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی عمران - راه وترابری
(مخصوص ورودی 92 قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131320 مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی
(مخصوص ورودی 92 قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131310 مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
(مخصوص ورودی 92 قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131319 مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
(مخصوص ورودیهای 93 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
(مخصوص ورودی 92 قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131318 مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
(مخصوص ورودیهای 93 و بعدآن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی عمران- مهندسی ومدیریت ساخت
(مخصوص ورودی 92 قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131321 مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131322 مهندسی عمران- ژئوتکنیک برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131317 مهندسی عمران – سازه
(مخصوص ورودیهای 93 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی عمران – سازه 
(مخصوص ورودی 92 قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131509 مهندسی مکانیک- ساخت وتولید
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی مکانیک- ساخت وتولید
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131508 مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131511 مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
(مخصوص ورودی 94 و 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132110 مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131010 مهندسی فناوری اطلاعات(سیستمهای چند رسانه ای)
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131011 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش
معماری سازمانی
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131012 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش
سیستمهای تکنولوژی اطلاعات
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131014 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش
تجارت الکترونیکی
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132214 مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (مخصوص ورودیهای 94 و 95) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132218 مهندسی فناوری اطلاعات
(مخصوص ورودیهای 97 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132219 مهندسی کامپیوتر -نرم افزار 
(مخصوص ورودی 1401 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
111513 مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
 
(مخصوص ورودی 94 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی کامپیوتر -نرم افزار (مخصوص ورودی 92 و 93) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی کامپیوتر -نرم افزار(مخصوص ورودیهای 91 و قبل آن) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
132216 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
(مخصوص ورودیهای 98 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
(مخصوص ورودیهای 97 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131411 مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131413 مهندسی صنایع- بهینه‌سازی سیستمها
(مخصوص ورودی های97 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی صنایع- بهینه‌سازی سیستمها (مخصوص ورودی 96) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی صنایع- بهینه‌سازی سیستمها 
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131414 مهندسی صنایع- مدل سازی سیستمهای کلان
(مخصوص ورودی 94)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
112212 مهندسی صنایع- صنایع
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131410 مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131417 مهندسی صنایع – گرایش مهندسی آینده پژوهی
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131419 مهندسي صنايع- سيستم‌هاي كلان برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131420 مهندسي صنايع گرايش سيستم‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي (مخصوص ورودیهای 96) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131418 مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
(مخصوص ورودیهای 98 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
(مخصوص ورودیهای 97)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی(مخصوص ورودیهای 96) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی(مخصوص ورودیهای 95) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131416 مهندسی صنایع – گرایش مهندسی سیستم های سلامت
(مخصوص ورودیهای 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131415 مهندسی صنایع – گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
(مخصوص ورودیهای 94)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141110 مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین)
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141140 بیوتکنولوژی کشاورزی
(مخصوص ورودیهای نیمسال دوم 95 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141111 مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141112 مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی
(مخصوص ورودیهای 92 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141115 مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی)
(مخصوص ورودیهای 92 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141143 علوم دامی گرایش تغذیه دام
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141116 مهندسی کشاورزی-علوم دامی(تغذیه دام)
(مخصوص ورودیهای 92 تا 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141147 بیماری شناسی گیاهی
(مخصوص ورودیهای 98)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141117 مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی (مخصوص ورودیهای 93) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141118 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-گرایش انرژی
(مخصوص ورودیهای 98 و بعد آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141128 مهندسی کشاورزی- زراعت
 
(مخصوص ورودیهای 90 و 91)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141129 مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات (مخصوص ورودیهای 90 تا 95) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141144 علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141212 توسعه روستایی
(مخصوص ورودیهای 96 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141211 مهندسی توسعه روستایی
(مخصوص ورودیهای 95)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141210 مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی
(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141316 اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی
(مخصوص ورودیهای 96 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141311 مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
(مخصوص ورودیهای 95 و قبل)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141315 اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
(مخصوص ورودیهای 96 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
141312 مهندسی اقتصادکشاورزی-گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی (مخصوص ورودیهای 95 و قبل) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
171212 پژوهش هنر  (مخصوص ورودی 96 و به بعد) برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول
منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق
181410 مهندسی معماری 
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس  منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
مهندسی معماری
 
(مخصوص ورودیهای 1400 و قبل آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181311 طراحی شهری 
(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
طراحی شهری 
(مخصوص ورودیهای 95 تا 1401)
برنامه ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
جدول تطبیق

بيشتر