حقوق
1401/5/14 جمعه
دانشکده علوم اجتماعی سال تحصيلي (1402-1401)
کد رشته رشته های کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
----------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
122310 حقوق (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
اصلاحیه تاریخ 1402/02/28
جدول تطبيق
حقوق (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق

بيشتر