زبان انگلیسی
1401/5/13 پنجشنبه
دانشکده علوم انسانی سال تحصيلي (1402-1401)
کد رشته رشته های کاشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
-------------- لیست دروس عمومی (کارشناسی) ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
122515 آموزش زبان انگلیسی ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
122510 زبان ادبيات انگليسي(مخصوص وروديهاي 89 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
زبان ادبيات انگليسي (مخصوص وروديهاي 88 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
121210 مترجمي زبان انگليسي (مخصوص وروديهاي 97 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
مترجمي زبان انگليسي(مخصوص وروديهاي 96 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
رشته های کارشناسی ناپیوسته ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--------- لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته) ليست ارائه دروس -------------- جدول تطبيق
122514 آموزش زبان انگليسي(مخصوص وروديهاي 91 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول به دلیل پایان سنوات و تعداد دانشجو صفر از این ترم برنامه مربوطه ارائه نمی شود جدول تطبيق
آموزش زبان انگليسي(مخصوص وروديهاي 90 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول به دلیل پایان سنوات و تعداد دانشجو صفر از این ترم برنامه مربوطه ارائه نمی شود

بيشتر