فرش -نقاشی-مرمت بناهای تاریخی
1401/5/13 پنجشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1403-1402)
کد رشته رشته ها لیست ارائه دروس وضعیت منابع نیمسال اول وضعیت منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
-------- لیست دروس عمومی لیست ارائه دروس ------------ ------------ جدول تطبیق
181010 فرش(مخصوص ورودیهای 95 و بعد) لیست ارائه دروس طراحی فرش
بافت و مرمت فرش
طراحی فرش
بافت و مرمت فرش
جدول تطبیق
181023 فرش- گرایش طراحی فرش(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181024 فرش- گرایش بافت و مرمت فرش(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181213 نقاشی(مخصوص ورودیهای 1401 و بعد) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
نقاشی(مخصوص ورودیهای 95 تا 1401) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181212 نقاشی گرایش نقاشی عمومی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
181510 مرمت بناهای تاریخی لیست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق

بيشتر