مهندسی آب - منابع طبیعی - آبادانی روستا ها و علوم و مهندسی محیط زیست
1401/5/13 پنجشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1402-1401)
کد رشته رشته ها کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
141136 علوم و مهندسی محیط زیست (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141122 مهندسي مديريت و آباداني روستا ها 
(مخصوص ورودیهای 92 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141124 مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست
 (مخصوص ورودیهای 95 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141411 علوم و مهندسی آب (مخصوص ورودیهای 98 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
علوم و مهندسی آب (مخصوص ورودیهای 93 تا 98) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
141410 مهندسی کشاورزی– آب (فقط مخصوص ورودیهای 92) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141123 مهندسي كشاورزي- آب و خاك(مخصوص ورودیهای 86 تا 92) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق

بيشتر