مهندسی اقتصاد کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی
1401/5/13 پنجشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1402-1401)
کد رشته رشته ها کارشناسی ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
------- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس -------------- -------------- جدول تطبيق
141317 مهندسی اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد) ليست ارائه دروس
اصلاحیه
منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141314 اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 95 تا 1400) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141313 مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 93و 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
141126 مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي (مخصوص ورودیهای 86 تا93) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
112110 مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي (مخصوص ورودیهای 85 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141213 مهندسي ترویج وآموزش کشاورزی پایدار (مخصوص ورودیهای 1400 و بعد) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141145 ترویج وآموزش کشاورزی پایدار (مخصوص ورودیهای 96 تا 1400) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
141139 ترویج و آموزش کشاورزی(مخصوص ورودیهای 95) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
141134 مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی (مخصوص ورودیهای 94) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
141130 مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي گرايش زراعت
(مخصوص ورودیهای 93 و قبل)
ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبيق

بيشتر