مهندسی پزشکی- مکانیک
1401/5/13 پنجشنبه
دانشکده فني مهندسي سال تحصيلي (1402-1401)
کد رشته رشته ها ليست ارائه دروس وضعيت منابع نیمسال اول وضعيت منابع نیمسال دوم جدول تطبيق
--- لیست دروس عمومی ليست ارائه دروس ------------ جدول تطبیق
131813 مهندسي پزشكي (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) ليست ارائه دروس بيومتريال
باليني
بیوالکتریک
بيومتريال
باليني
بیوالکتریک
جدول تطبیق
مهندسي پزشكي (مخصوص ورودیهای 95 و 96) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131810 مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131811 مهندسي پزشكي گرايش باليني (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131812 مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131517 مهندسي مكانيك (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) ليست ارائه دروس حرارت وسيالات
ساخت و توليد
جامدات

خودرو
حرارت وسيالات
ساخت و توليد
جامدات

خودرو
جدول تطبیق
131510 مهندسي مكانيك گرايش حرارت وسيالات (مخصوص ورودیهای 94 وقبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم جدول تطبیق
131513 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد (مخصوص ورودیهای 94 وقبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم
131515 مهندسي مكانيك گرايش جامدات(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) ليست ارائه دروس منابع نیمسال اول منابع نیمسال دوم

بيشتر